Είσοδος για Γονείς

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι"

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων .

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στις προϋποθέσεις  επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό "Κουβαράκι" , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας  . Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ορίζεται : Γαρυφαλλιά Μαρκά ,  διεύθυνση σταθμού: Τερτσέτη 24 , Βόλος , Τ.Κ. 38333 , Τηλ : 2421041881   .

 

  1. Πρόλογος

 

 Ο    Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι" δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί και δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 679/2016 και κάθε σχετική Νομοθεσία , με σκοπό την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων των μαθητών του , καθώς και όλων των φυσικών προσώπων που συνδέονται με το σχολείο μας ( γονείς , κηδεμόνες , εκπαιδευτικοί , και λοιπών εργαζομένων ) .

Για το Πρότυπο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Κουβαράκι"  , ως εκπαιδευτικός οργανισμός  υψηλού επιπέδου , είναι πολύ σημαντικό ο σωστός τρόπος διαχείρισης της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σε νομιμοποιητική βάση , στο πλαίσιο της διαρκούς σχέσεως εμπιστοσύνης  και συνεργασίας με τα Υποκείμενα των Δεδομένων .

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα

 

Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων , όπως ονοματεπώνυμο , ταχυδρομική διεύθυνση , ηλεκτρονική διεύθυνση , τηλέφωνο επικοινωνίας . Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων , σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή , καταχώριση , οργάνωση , αποθήκευση , προσαρμογή ή μεταβολή , ανάκτηση , χρήση ,  διαβίβαση , διαγραφή , καταστροφή . 

 

  1. Τρόπος με τον οποίο συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα

 

Ο Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι" συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν στους μαθητές και στους γονείς / κηδεμόνες τους μέσω της διαδικασίας εγγραφής στο Σταθμό , καθώς και της συνακόλουθης σύναψης της σχετικής σύμβασης. Με την υποβολή σχετικής Αιτήσεως Εγγραφής στο Πρότυπο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Κουβαράκι" από τον γονέα / κηδεμόνα , τα στοιχεία που δηλώνονται καταχωρούνται στην ειδική καρτέλα του γονέα και του μαθητή αντίστοιχα , η οποία τηρείται στην κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων που διατηρεί ο Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι"  ( Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: Μαρκά Γαρυφαλλιά) , οι δε έντυπες αιτήσεις τηρούνται στη γραμματεία του Σταθμού .

 

  1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε

 

Τα Δεδομένα που σας ζητάμε και επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα  για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών με την εγγραφή στο σχολείο , τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή και τη παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης , απασχόληση και φύλαξης των παιδιών κατόπιν της συμφωνία με τους γονείς  για παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών .

α) Στοιχεία αναφορικά με το πρόσωπο του μαθητή ( ονοματεπώνυμο , πατρώνυμο , μητρώνυμο , διεύθυνση κατοικίας , γένος , ιθαγένεια , ημερομηνία γέννησης , οικογενειακή κατάσταση κλπ. )

β) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας με το γονέα /κηδεμόνα καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για τη καταβολή των διδάκτρων και την έκδοση νόμιμων φορολογικών παραστατικών

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή

δ) Πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαθητή

ε) Στοιχεία εξουσιοδοτημένου προσώπου

 

 

ΑΡΧΕΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει ο Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι" διέπονται από συγκεκριμένες αρχές ειδικότερα: Χρησιμοποιούνται νόμιμα , δικαία και με διαφανή τρόπο  σε σχέση με τα Υποκείμενα τους , συλλέγονται μόνο για έγκυρους , νόμιμους και ρητά καθορισμένους σκοπούς , διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους ο Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι"  έχει ενημερώσει τα Υποκείμενα τους, υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους .

 

  1. Σκοπός επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση παροχής υπηρεσιών μας , σύμφωνα με την νομοθεσία .  Αφορά ενδεικτικά τη συλλογή , καταχώριση και αποθήκευση τους στο Αρχείο του Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι" , την επικοινωνία με τα Υποκείμενά τους , καθώς και τη διαγραφή  ή καταστροφή τους .

 

  1. Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης , το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας , σχετικά με τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών , τη μεταφορά (εφόσον επιλεγεί από το γονέα) από και προς τις εγκαταστάσεις του Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού "Κουβαράκι" του μαθητή με σχολικά λεωφορεία , τη παροχή πρόσβασης σε τρίτους συνεργάτες (πχ φωτογράφους) σε σχετικές εκδηλώσεις του σχολείου , την απαραίτητη επικοινωνία με τους γονείς , την ανάρτηση επιλεγμένου υλικού στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ( www.kouvaraki.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οποίων έχει την επίσημη διαχείριση ο Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός "Κουβαράκι", σε τρίτους φορείς που συνδέονται συμβατικά με τον Πρότυπο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Κουβαράκι"  ή σε τρίτους φορείς που οργανώνουν εκπαιδευτικές δράσεις, το συνεργαζόμενο παιδίατρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του .

  1. Διάρκεια Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η διατήρηση των Δεδομένων σας , σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο ισχύει για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης , εκτός αν ορίζεται από άλλη νομοθεσία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα . Ύστερα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης.  Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου , τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλουν οι σχετικές διατάξεις . 

  1. Ασφάλεια

Αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους  σκοπούς υπάρχουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και τη προστασία των Δεδομένων σας. Η επεξεργασία αυτών επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα .

  1. Δικαιώματα Υποκειμένων

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα , δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων σας , δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας , δικαίωμα ανάκλησης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας , δικαίωμα περιορισμού των Δεδομένων σας.

  1. Άσκηση των Δικαιωμάτων σας

 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή ηλεκτονικά μέσω email (kouvaraki.school@gmail.com) για κάθε αίτημα ή άσκηση δικαιώματος που αφορά στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων .

Ηλεκτρονικά : μέσω αποστολής στο email kouvaraki.school@gmail.com  , όπου θα στείλετε την αίτησή ενυπόγραφη με το γνήσιο της υπογραφής σας . Την απάντηση μας θα λάβετε ηλεκτρονικά , εκτός αν έχετε ζητήσει κάποιον άλλο τρόπο αποστολής.