Είσοδος για Γονείς

Όροι Χρήσης

Το kouvaraki.gr είναι ένας Ιστότοπος που έχει ως σκοπό την ενημέρωση των μελών και των επισκεπτών του. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του kouvaraki.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του kouvaraki.gr (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή «χρήστης» ή «μέλος» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον ή πραγματοποιεί και χρήση των υπηρεσιών της online Εφαρμογής) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του Ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε χρήση των υπηρεσιών του kouvaraki.gr.

Γενικοί Όροι

Όροι χρήσης

Το kouvaraki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Εφαρμογής, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω της Ιστοσελίδας καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & υπηρεσίες

Το kouvaraki.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο kouvaraki.gr, σε ότι αφορά την ταυτότητα του κατόχου της Ιστοσελίδας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του Ιστοτόπου, υπηρεσίες. Το kouvaraki.gr, στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και κατά την κοινή πείρα και λογική δικαιούται να διορθώνει καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από μηχανογραφικό ή τυπογραφικό λάθος και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους, ενημερώνοντας όμως άμεσα τους πελάτες, των οποίων η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί, για τις αλλαγές αυτές και καλώντας τους να δηλώσουν αν επιθυμούν την εκτέλεσή της σύμβασης με τους νέους - ορθούς όρους ή την ματαίωσή της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για να επικοινωνήσετε με τους Διαχειριστές της Ιστοσελίδας, μπορείτε είτε μέσω e-mail στο kouvaraki.school@gmail.com, είτε τηλεφωνικά στο 24210 41881

Περιορισμός ευθύνης

O kouvaraki.gr στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του από τον Ιστότοπό του δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από τη χρήση του domain kouvaraki.gr για οποιαδήποτε αιτία.

Όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του kouvaraki.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία ο kouvaraki.gr έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Ιστοτόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Ιστοτόπου.
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Ιδιοκτήτη, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον Ιστότοπο δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στον Ιστότοπο του kouvaraki.gr ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος Διαδικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, Λογισμικού ή αρχείου.

Σύνδεσμοι σχετιζόμενοι με το Διαδικτυακό τόπο μας
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο οδηγούν σε σελίδες της Εφαρμογής ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτόν (Ιστότοπος) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, για το γενικότερο περιεχόμενο των οποίων δεν ευθύνεται ο kouvaraki.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του kouvaraki.gr και των χρηστών, επισκεπτών ή/και μελών της Ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας Ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας μας και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Χρήση cookies
O Διαδικτυακός Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί ή να φιλοξενεί cookies για την εξατομίκευση των υπηρεσιών του προς τους επισκέπτες / χρήστες του. Τα cookies βοηθούν στη συλλογή δεδομένων για στατιστικούς λόγους ή για την εξατομίκευση της εμπειρίας του επισκέπτη / χρήστη κατά την περιήγηση του στον Ιστότοπο.
Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου είτε να μην αποδέχεται τη χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Ιστοτόπου δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές. Επίσης, ο Διαδικτυακός Ιστότοπος δύναται να καταγράψει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP του η οποία αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.